FÖRSTUDIE OM SPELUTVECKLING OCH KREATIVA NODER PÅ LANDSBYGDEN

– LEADER-PROJEKT I SKELLEFTEÅ KOMMUN VÅREN 2017

Bakgrund
Att bo och arbeta på landsbygden innebär för många hög livskvalitet. Då Skellefteå kommun har ett väl utbyggt fibernät finns möjligheten att arbeta digitalt med världen som marknad. För att stärka befintliga företagare på landsbygden samt öka attraktiviteten för nya företag att etablera sig utanför centralorterna behövs nya typer av nätverk, mötesplatser och arbetsmetoder. Spelföretagen kan i många fall vara små utvecklingsteam som köper in de tjänster de behöver, allt från grafik, ljudeffekter, programmering och manus till mer traditionella företagstjänster inom marknadsföring, juridik och ekonomi. Dessa tjänster kan allt som oftast distribueras digitalt och kan därmed produceras var som helst. Många serviceföretag som idag finns på landsbygden saknar upparbetade kontakter med spelbranschen och även till viss del kunskap om vilka tjänster som efterfrågas.

Förstudien fokuserade på att:
1. Undersöka förutsättningar för mötesplatser mellan glesbygdsföretag inom de kulturella och kreativa näringarna och spelindustrin.
2. Undersöka förutsättningar för mobila spelutvecklingslab.
3. Identifiera verksamheter som vill delta ett framtida genomförandeprojekt och sätta de gemensamma ramarna för projektet.

Genomförande
Konsultföretaget European Minds fick uppdraget att leda och genomföra projektet samt skriva förstudien. En kartläggning identifierade fyra orter utifrån geografiskt läge, storlek och lokala bolag/kompetenser och valet föll på Burträsk, Lövånger, Byske och Boliden. Under början av mars 2017 genomförde sedan projektgruppen fyra träffar, en på varje ort, på temat

“Spelbranschen – Sveriges snabbast växande industri”.

”Under mötena ville vi analysera möjligheterna tillsammans med deltagarna. Träffarna genomfördes därför som semistrukturerade öppna samtal efter den inledande presentationen av spelindustrin. Vi fick ett fantastiskt gensvar och på alla orter avslutade vi med en dryg timmes fria diskussioner i ämnet. Vid dessa uppföljningar framkom det många nya idéer kring potentiella samarbeten och gemensamma projekt. Även om det endast var ett fåtal deltagare som hade egna företag – eller kände sig redo att bilda eget – så fanns ett genuint intresse för vidareutbildning och för att medverka på framtida nätverksträffar. Totalt deltog 60 personer på träffarna.”

Måluppfyllnad
I och med arbetet med förstudien kunde vi nå ut till ett antal aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna och diskuterade kring hur regionen arbetar med att främja
spelindustrin. De personer som kom till träffarna fick även information kring vilka möjligheter den regionala satsningen medför för enskilda företagare. Träffarna följdes upp med enskilda intervjuer med företagare.

”Under förstudien har vi kommit i kontakt med ett flertal fysiska mötesplatser ute i glesbygden som skulle kunna fungera ypperligt för att arrangera workshops. Att flera av dessa ligger långt från större orter kan bli en fördel då detta ger förutsättningar för fokuserade utbildningsinsatser av internatkaraktär, där deltagarna får umgås och samarbeta dygnet runt under några dagar.”

Efter slutförande av förstudien har vi fått ökad förståelse kring hur privatpersoner och befintligt näringsliv kan tänkas samarbeta för att skapa kreativa noder på landsbygden. Det fanns en vilja att gå vidare med ett genomförandeprojekt med det långsiktiga målet att göra landsbygden mer attraktiv vad gäller nyföretagande inom spelutveckling och dess behov av underleverantörer. Tyvärr lyckades vi inte hitta rätt aktör att äga ett sådant genomförandeprojekt under tiden då förstudien pågick. Dock finns kunskaperna och de upparbetade kontakterna kvar och Arctic Game Lab har kunnat arbeta vidare med några av de idéer som framkom på träffarna.

Hela slutrapporten finns att läsa för dig som är intresserad. Skicka ett mail till anja.palm@skelleftea.se.

Related Posts

We Are Here For You

We care about your experience. Fill in your details and we’ll contact you shortly.